Deng Xiaoping Quote Citation

APA Style Citation

Xiaoping, D. (2020, August 12). Deng Xiaoping Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/deng-xiaoping-quote/175852

MLA Style Citation

Xiaoping, Deng. “Deng Xiaoping Quote”. Quotesia. 12 Aug. 2020: https://quotesia.com/deng-xiaoping-quote/175852.

Harvard Style Citation

Xiaoping, D. (2020). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/deng-xiaoping-quote/175852 (Accessed: August 12 2020).

Chicago / Turabian Style Citation

Xiaoping, Deng. “Deng Xiaoping Quote” Quotesia. https://quotesia.com/deng-xiaoping-quote/175852 (accessed August 12, 2020).

Return to quote