Swara Bhaskar Quote Citation

APA Style Citation

Bhaskar, S. (2021, March 8). Swara Bhaskar Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691976

MLA Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote”. Quotesia. 8 Mar. 2021: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691976.

Harvard Style Citation

Bhaskar, S. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691976 (Accessed: March 8 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote” Quotesia. https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691976 (accessed March 8, 2021).

Return to quote