Swara Bhaskar Quote Citation

APA Style Citation

Bhaskar, S. (2021, March 6). Swara Bhaskar Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691970

MLA Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote”. Quotesia. 6 Mar. 2021: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691970.

Harvard Style Citation

Bhaskar, S. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691970 (Accessed: March 6 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote” Quotesia. https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691970 (accessed March 6, 2021).

Return to quote