Swara Bhaskar Quote Citation

APA Style Citation

Bhaskar, S. (2021, March 4). Swara Bhaskar Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691959

MLA Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote”. Quotesia. 4 Mar. 2021: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691959.

Harvard Style Citation

Bhaskar, S. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691959 (Accessed: March 4 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Bhaskar, Swara. “Swara Bhaskar Quote” Quotesia. https://quotesia.com/swara-bhaskar-quote/691959 (accessed March 4, 2021).

Return to quote