Alethea Kontis Quote Citation

APA Style Citation

Kontis, A. (2021, June 18). Alethea Kontis Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17632

MLA Style Citation

Kontis, Alethea. “Alethea Kontis Quote”. Quotesia. 18 Jun. 2021: https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17632.

Harvard Style Citation

Kontis, A. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17632 (Accessed: June 18 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Kontis, Alethea. “Alethea Kontis Quote” Quotesia. https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17632 (accessed June 18, 2021).

Return to quote