Alethea Kontis Quote Citation

APA Style Citation

Kontis, A. (2021, June 14). Alethea Kontis Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17629

MLA Style Citation

Kontis, Alethea. “Alethea Kontis Quote”. Quotesia. 14 Jun. 2021: https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17629.

Harvard Style Citation

Kontis, A. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17629 (Accessed: June 14 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Kontis, Alethea. “Alethea Kontis Quote” Quotesia. https://quotesia.com/alethea-kontis-quote/17629 (accessed June 14, 2021).

Return to quote